powrót do strony głównej Instytutu Psychologii  strona główna Instytutu Psychologii   adresy i telefony | sprawdź pocztę   Studia podyplomowe
Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia
dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju


Dane kontaktowe

 • Kierownik Studiów - prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska
e-mail: psyml@univ.gda.pl
 • Obsługa administracyjna - dr Dorota Dykalska-Bieck

telefon: 725 - 991 - 121 

e-mail:  psyedu@univ.gda.pl

 • Adres

Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Bażyńskiego 4,

80-952 Gdańsk

pokój C 324

I piętro, poziom 300

 


 

Szanowni Państwo,

Aby uzyskać fakturę za wniesioną opłatę za czesne na naszych Studiach Podyplomowych uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego dokumentu:

Faktura-druk

i przesłanie go bezpośrednio do Pani Joanny Przytarskiej na adres podany poniżej:

joanna.przytarska@ug.edu.pl

lub:

Joanna Przytarska

Dział Finansowy

ul. Bażyńskiego 1a,
80-952 Gdańsk

Pokój 223, tel. (0-58) 523 24 75


Do wypełnionego dokumentu proszę dołączyć dowód wniesienia opłaty (niekonieczne jeśli opłata została wniesiona na indywidualne konto w Portalu Studenta:  https://ps.ug.edu.pl/login.web)Plan zjazdów w semestrze letnim w roku akademickim 2013/2014 (VII oraz VIII edycja):

 • 08-09 lutego 2014
 • 22-23 lutego 2014
 • 08-09 marca 2014
 • 22-23 marca 2014
 • 12-13 kwietnia 2014
 • 26-27 kwietnia 2014
 • 10-11 maja 2014
 • 24-25 maja 2014

Zajęcia w soboty odbywać się będą w godzinach 09.00-17.30, zaś w niedziele w godzinach 09.00-13.00.

Miejsce zajęć: Instytut Psychologii UG, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk

UWAGA! W semestrze letnim część zajęć praktycznych w placówkach (dla słuchaczy III-go semestru) odbywać się będzie w tygodniu. Szczegółowe informacje podane zostaną w terminie późniejszym.


 

Warunki rekrutacji na studia:

Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w Sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem). Warunkiem przyjęcia na studia jest legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich).

 

Kandydat powinien dostarczyć:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy,

 • dwie fotografie,

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów psychologicznych lub pedagogicznych (magisterskich lub licencjackich),

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię posiadanych kwalifikacji: przygotowanie pedagogiczne (np. akt nadania awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, suplement do dyplomu lub inny dokument z uczelni macierzystej), o ile kandydat je posiada (nie jest to warunek konieczny do rozpoczęcia studiów podyplomowych),
 • dowód wniesienia opłaty za studia podyplomowe na konto uczelni:
  Bank PEKAO S.A., IV O/Gdańsk, ul. Kołobrzeska 43,
  UWAGA NOWY NUMER KONTA !!!: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415.
  W TYTULE PRZELEWU  PROSZĘ WPISAĆ: Opłata za czesne 1 semestr Studia Podyplomowe "Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju", nr studiów: 
  7186 (dotyczy VII edycji)
  7187 (dotyczy VIII edycji)

  w przypadku zapłaty w 3 ratach przed rozpoczęciem każdego semestru– zobowiązanie do pokrycia kosztów uczestnictwa w studiach (indywidualnie lub przez podmiot, który kieruje na studia),

 • numer konta lub adres, na który zostanie dostarczony zwrot wniesionej opłaty, jeśli studia nie zostaną uruchomione.

Uwaga: Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy uczestnictwie 20 osób.

 


 

Opłata za studia:

 • 1.900 zł za semestr

Opłatę za studia można uiścić w całości (5.700 zł) przed rozpoczęciem studiów lub w trzech równych ratach po 1.900 zł przed rozpoczęciem każdego semestru.

 


 

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do absolwentów wyższych studiów psychologicznych i pedagogicznych (magisterskich lub licencjackich), którzy pracują lub przygotowują się do pracy w przedszkolach i szkołach (również integracyjnych), ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach i innych placówkach zajmujących się edukacją i terapią dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju, takimi jak specyficzne trudności w uczeniu się (np. dysleksja rozwojowa), zaburzenia zachowania (np. ADHD), czy całościowe zaburzenia rozwoju (np. autyzm). Program studiów obejmuje zagadnienia związane z pracą z dziećmi w każdym wieku (od małych dzieci po młodych dorosłych) i na każdym poziomie rozwoju. Studia posiadają status studiów kwalifikacyjnych – po ich zakończeniu absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych o kierunku "Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju", wydane przez Uniwersytet Gdański, oraz zaświadczenie o uzyskanych kwalifikacjach.

Pomysłodawcą i opiekunem naukowym studiów jest prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz- psycholog kliniczny dziecka o światowej sławie.

 


 

Czas trwania i tryb studiów:

Studia podyplomowe obejmują 350 godzin dydaktycznych i trwają 3 semestry. Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu (tryb zaoczny). Ze względu na zajęcia stażowe, realizowane w placówkach edukacyjnych i rehabilitacyjnych, część zjazdów w III semestrze odbędzie się w piątki i w soboty (niedziela wolna).

 


 

Profil absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych zostanie wyposażony w aktualną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w swoim zawodzie. Szczególną szansę stwarza system zajęć warsztatowych oraz zajęć stażowych w placówkach, którym został poświęcony cały trzeci semestr studiów. Zajęcia te wyposażą absolwenta w umiejętność wykonywania czynności diagnostycznych, odpowiednich do wykonywanego zawodu, które pozwolą mu na opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, uwzględniających potrzeby rozwojowe dziecka. Ponadto absolwent zostanie wyposażony w umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi oraz do pracy z ich rodzinami. Zajęcia stworzą także okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy słuchaczami. Pozwoli to na dokonanie analizy dotychczasowych sukcesów i niepowodzeń w pracy edukacyjno-terapeutycznej, co może być źródłem inspiracji do nowych działań na rzecz własnego rozwoju i wdrażania nowych form pracy, poznanych na studiach podyplomowych. Zapoznanie się ze współczesną literaturą i sposobami docierania do niej stwarzy szansę kontynuowania samokształcenia po zakończeniu studiów.

Poniżej znajdują się informacje o kwalifikacjach, jakie nabywa absolwent studiów podyplomowych:

Kwalifikacje

Ponadto osoby, które ukończyły studia magisterskie na kierunku psychologia albo studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne, uzyskują uprawnienia do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2005 r.).


 

Kierownik studiów:

 • prof. UG, dr hab. Małgorzata Lipowska, Kierownik Zakładu Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju w Instytucie Psychologii UG [psyml@ug.edu.pl]

 

Wykładowcy:

 1. prof. dr hab. Marta Bogdanowicz (Instytut Psychologii UG) 
 2. prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis (Instytut Psychologii UMCS w Lublinie)
 3. prof. dr hab. Ewa Pisula (Wydział Psychologii UW)
 4. prof. nadzw. dr hab. Aneta Borkowska (Instytut Psychologii UMCS w Lublinie)
 5. prof. nadzw. dr hab. Ewa Czaplewska (Zakład Logopedii UG)
 6. prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Lipowska (Instytut Psychologii UG)
 7. prof. nadzw. dr hab. Mariusz Lipowski (AWFiS, Gdańsk)
 8. dr Katarzyna Bogdanowicz (Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa)
 9. dr Anna Budzińska (Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku)
 10. dr Jacek Kozłowski (Instytut Psychologii UG) 
 11. dr Aleksandra Lewandowska-Walter (Instytut Psychologii UG)
 12. dr Edyta Sinacka- Kubik (Instytut Psychologii UG)

Ścieżka "Całościowe Zaburzenia Rozwoju" realizowana będzie w ramach umowy o merytorycznej współpracy, zawartej pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Instytutem Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

Instytut Wspomagania Rozwoju dziecka

Ponadto zajęcia warsztatowe i stażowe prowadzić będą specjaliści-praktycy z trójmiejskich placówek edukacyjnych i terapeutycznych (m. in. Ośrodka Wczesnej Interwencji w Gdańsku, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, Dziennego Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdyni, Ośrodka Edukacyjnego AHA w Gdańsku, Poradni Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Gdańsku, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich Rodzinom „Pomost” w Gdańsku, itp.).

 


 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

„WCZESNE WSPOMAGANIE ORAZ EDUKACJA I TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI ROZWOJU”

 

SEMESTR I. (120 godzin)

Rozwój dziecka w normie i patologii

Neuropsychologiczne podstawy rozwoju, zachowania i uczenia się

Dziecko z zaburzeniami rozwoju w systemie rodziny

Wspomaganie rozwoju dziecka:

- Wspomaganie rozwoju mowy

- Wspomaganie rozwoju komunikacji

- Wspomaganie rozwoju intelektualnego wg L.S. Wygotskiego

- Wspomaganie rozwoju psychoruchowego przez zabawę wg programu         „Zabawy fundamentalne” Colina Rose i Gordona Drydena

- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

- Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

 

Semestr II. (120 godzin)

BLOK A: CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJU

Całościowe zaburzenia rozwoju - podstawy teoretyczne

Diagnoza rozwoju dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Podstawy edukacji i terapii dzieci z całościowymi zaburzenia rozwoju

BLOK B: SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania i ich diagnozowanie

Specyficzne trudności w uczeniu się arytmetyki i ich diagnozowanie

Edukacja i terapia zaburzeń językowych dzieci z dysleksją rozwojową

BLOK C: ZABURZENIA ZACHOWANIA (ADHD i in.)

Zaburzenia zachowania - podstawy teoretyczne

Podstawy diagnozy, edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami zachowania

 

SEMESTR III. (110 godzin)

Słuchacze dokonują wyboru jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych:

A (Całościowe zaburzenia rozwoju) lub B (Specyficzne trudności w uczeniu się)

 

ŚCIEŻKA A: CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJU

Edukacja i terapia małych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Analiza i terapia zachowań trudnych u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Edukacja i terapia młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Aktywizacja zawodowa młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Pisanie programów edukacyjno-terapeutycznych i zbieranie danych

Praktyki w placówkach

Seminarium dyplomowe

 

ŚCIEŻKA B: SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

Profilaktyka specyficznych trudności w uczeniu się

Diagnoza, edukacja i terapia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania w młodszym wieku szkolnym

Diagnoza, edukacja i terapia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania w starszym wieku szkolnym

Diagnoza, edukacja i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

Wspomaganie i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego

Praktyki w placówkach

Seminarium dyplomowe

 


 

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW

 

Semestr I

Uczestnictwo w zajęciach potwierdzone wpisami do dziennika Studiów Podyplomowych 

Semestr II

Uczestnictwo w zajęciach potwierdzone wpisami do dziennika Studiów Podyplomowych

Semestr III 

Uczestnictwo w zajęciach w ramach wybranej ścieżki specjalizacyjnej potwierdzone wpisami do dziennika Studiów Podyplomowych, uczestnictwo w praktykach oraz dodatkowo przygotowanie w ramach seminarium dyplomowego pracy w formie studium przypadku, w oparciu o wiedzę nabytą podczas warsztatów i praktyk w placówkach.


 

WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • otrzymanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów zgodnie z warunkami przedstawionymi powyżej,
 • obrona pracy dyplomowej w formie studium przypadku.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z wymogami MEN.

 


 

Pytania prosimy kierować na adres: [psyedu@univ.gda.pl]

 
    strona główna WNS

Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  
   kontakt z webmasterem

ostatnia aktualizacja strony:
18.08.2011 r. 
Do strony głównej UG Do strony głównej Instytutu Psychologii Do strony głównej Instytutu Psychologii